Crystal Research > Blog > Pojmy, s ktorými sa často stretnete

Pojmy, s ktorými sa často stretnete

KVANTITATÍVNY ZBER DÁT

Realizuje sa na relatívne veľkých vzorkách; na základe štatistického spracovania sa dajú výsledky kvantifikovať a výsledky prieskumu zovšeobecniť na celú populáciu, resp. skúmanú cieľovú skupinu. Často sa stretávame s prieskumom na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva – v takom prípade máme vo vzorke zastúpené ženy a mužov, jednotlivé vekové kategórie, kraje, či veľkosť sídel v takom pomere, ako je to na celom Slovensku. Inokedy môže byť naša cieľová skupina užšia, napríklad živnostníci, vodiči motorových vozidiel, matky detí v predškolskom veku a pod. Od povahy cieľovej skupiny závisí, akú metódu zberu dát zvolíme a ako nastavíme samotný zber dát.

 

METÓDY ZBERU:
telefonický – CATI (Computer Aided Telephone Interviewing)
online – CAWI (Computer Aided Web Interviewing)
osobné dopytovanie – F2F (Face to Face, patria sem CAPI, PAPI, Mystery Shopping, Exit Interviews, Central Location Test)

 

ĎALŠIE POJMY:
dotazník – štrukturované otázky
veľkosť vzorky – počet uskutočnených rozhovorov, jeho stanovenie závisí od cieľovej skupiny, očakávaní od detailnosti ďalších analýz či triedení na podskupiny
kvóty – podiel respondentov, ktorí majú byť obsiahnutí v celkovej vzorke podľa reprezentativity celej populácie alebo ináč zadefinovanej cieľovej skupiny. Väčšinou ide o socio-demografické znaky (pohlavie, vek, región, veľkosť sídla, vzdelanie)
štatistická odchýlka – šírka intervalu spoľahlivosti, ktorý hovorí, v akom rozmedzí sa pohybuje sledovaná hodnota
B2C (Business to Client) – prieskum na občanoch
B2B (Business to Business) – prieskum na podnikateľských a právnych subjektoch

 

KVALITATÍVNY ZBER DÁT

na rozdiel od kvantitatívneho prieskumu sa realizuje na menších vzorkách; hlavným cieľom nie je kvantifikovať, ale hĺbkovo pochopiť a detailne popísať dôvody správania ľudí, odhaliť aj tie skrytejšie potreby a očakávania, spoznať „dušu zákazníka“.

 

METÓDY ZBERU:
skupinová diskusia (FGD, Focus Group Discussion) – najčastejšia metóda kvalitatívneho prieskumu. Moderátorom/kou riadená diskusia v skupine ľudí, ktorí sú vybratí tak, aby reprezentovali cieľovú skupinu. Počet respondentov sa zvyčajne pohybuje od 6 do 10 ľudí a dĺžka rozhovoru od 90 do 120 min.
hĺbkový rozhovor (IDI, In Depth Interview) – zväčša kratší (do 1 hodiny) individuálny rozhovor s náročnejšou cieľovou skupinou ako sú doktori, právnici, vrcholoví manažéri a pod. Na rozdiel od FGD tento typ prieskumu umožňuje ísť viac do hĺbky tematiky, odhaliť viac detailov, na druhej strane neprináša obohatenie vo forme skupinovej dynamiky.
bulletin board
– online je dnes pre mnohých z nás prirodzeným prostredím. Kvalitatívny online zber dát poskytuje okrem komunikácie moderátora/ky i jednotlivých členov diskusie navzájom možnosť zverejňovať a zdieľať audio-video stimuly, blogovať, riešiť čiastkové úlohy.

 

ĎALŠIE POJMY:
regrutácia – vyhľadanie vhodných respondentov je kľúčom k úspechu pre každý kvalitatívny prieskum prieskumu. Ide nielen o splnenie zadefinovaných kritérií, ale aj overenie mäkších  vlastností a motivovanie účastníkov rozhovorov.
moderátor/moderátorka – osoba, ktorá vedie a riadi diskusiu, získava rôznymi technikami aj tie ťažšie odhaliteľné postoje a pocity respondentov, analyzujú a pripravujú záverečné správy a odporúčania pre klienta.
scenár rozhovoru – voľná osnova rozhovoru, ktorý pokrýva všetky prieskumné oblasti projektu, pričom hĺbka zisťovania je prispôsobovaná danej diskusii a dynamike skupiny.
projektívne techniky – metóda nepriameho zisťovania názorov a postojov ľudí formou kresieb, výberu fotografií, personifikácie,…
insighty – pochopenie a odhalenie skrytých dôvodov správania sa ľudí (zákazníkov, poslucháčov, spotrebiteľov, voličov,..). Je to esencia prieskumu, to čo klientovi dá tú pravú pridanú hodnotu.

 

TYPY PRIESKUMOV

ad-hoc prieskum – exkluzívne, klientovi na mieru, pripravené a realizované prieskumy.
voľnopredajné štúdie – tiež multi-klientské štúdie, ktorých výstupy sú dostupné pre všetkých záujemcov. Sú cenovo dostupnejšie. Na druhej strane klient má menšiu možnosť ovplyvniť dizajn projektu.
omnibus – pravidelný viac-tematický prieskum, kde si môže viacero klientov v rámci jedného reprezentatívneho zberu zadať svoje exkluzívne otázky (často menší počet).
tracking – pravidelne sa opakujúci prieskum na danú tému (napríklad spokojnosť zákazníkov, meranie efektivity reklamy), ktorého hlavným cieľom je sledovanie zmeny kľúčových ukazovateľov v čase.

 

 

 

 

 

brona petelenovaPodobné produkty

Najnovšite články

Veselo o prieskumoch 6
KVANTITATÍVNY ZBER DÁT Realizuje sa na relatívne veľkých vzorkách; na základe štatistického spracovania sa dajú výsledky kvantifikovať a výsledky prieskumu zovšeobecniť na celú populáciu, resp. skúmanú cieľovú skupinu. Často sa stretávame...
Veselo o prieskumoch 5
KVANTITATÍVNY ZBER DÁT Realizuje sa na relatívne veľkých vzorkách; na základe štatistického spracovania sa dajú výsledky kvantifikovať a výsledky prieskumu zovšeobecniť na celú populáciu, resp. skúmanú cieľovú skupinu. Často sa stretávame...
Veselo o prieskumoch 4
KVANTITATÍVNY ZBER DÁT Realizuje sa na relatívne veľkých vzorkách; na základe štatistického spracovania sa dajú výsledky kvantifikovať a výsledky prieskumu zovšeobecniť na celú populáciu, resp. skúmanú cieľovú skupinu. Často sa stretávame...
Veselo o prieskumoch 3
KVANTITATÍVNY ZBER DÁT Realizuje sa na relatívne veľkých vzorkách; na základe štatistického spracovania sa dajú výsledky kvantifikovať a výsledky prieskumu zovšeobecniť na celú populáciu, resp. skúmanú cieľovú skupinu. Často sa stretávame...
Veselo o prieskumoch 2
KVANTITATÍVNY ZBER DÁT Realizuje sa na relatívne veľkých vzorkách; na základe štatistického spracovania sa dajú výsledky kvantifikovať a výsledky prieskumu zovšeobecniť na celú populáciu, resp. skúmanú cieľovú skupinu. Často sa stretávame...

Kontakt

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?

Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať.

Kontaktný Formulár