Crystal Research > Blog > Zásady pri tvorbe dotazníkov

Zásady pri tvorbe dotazníkov

Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil očakávania klienta. Dotazník má pokryť všetky skúmané oblasti, na druhej strane jeho dĺžka má byť primeraná a priebeh dotazníka dostatočne dynamický, aby sa respondentovi prirodzene a ľahko vypĺňal. K tomu musím zvoliť jednoznačný a zrozumiteľný „jazyk“.

 

RADY, AKO POSTUPOVAŤ PRI TVORBE DOTAZNÍKA

 

 • NAVÁDZAJÚCE / SUGESTÍVNE OTÁZKY. Znenie otázok má byť neutrálne. Cieľom nie je podsúvať odpovede, ovplyvniť odpoveď respondenta výberom slov, ktoré ho môžu prikloniť smerom k jednej z možností.
  • Príklady:
   Ako drahý je výrobok XY? vs. Ako by ste ohodnotili cenu výrobku XY?
   Mali by starostliví rodičia používať v aute detské sedačky? vs. Do akej miery súhlasíte, aby boli detské sedačky povinnou výbavou pre deti v aute?

 

 • Niektoré otázky nemusia byť relevantné a ich zodpovedanie neodzrkadľuje skutočnú situáciu či zvyklosti respondenta.
  • Príklad:
   Ktorá je Vaša obľúbená značka jogurtov?
   Respondent nemusí byť konzument jogurtov. Preto je vhodné najprv zistiť, či je respondent konzumentom a ďalšie otázky týkajúce sa kategórie jogurtov ošetriť logickým skokom. V opačnom prípade nedostanete správne odpovede, prípadne spôsobíte zvýšený podiel neukončených rozhovorov.

 

 • ZDVOJENÉ OTÁZKY. V jednej otázke sa pýtame na dve alebo viac vecí. V takom prípade respondent nevie jednoznačne, na čo má odpovedať.
  • Príklady:
   Ako ste spokojný/á s hlasovými a dátovými službami u Vášho operátora?
   Spokojnosť s hlasovými službami môže byť vysoká a s dátovými nízka alebo naopak – respondent nevie jednou odpoveďou pokryť obe služby. Správne riešenie je otázku rozdeliť na dve časti.

 

 • Nepoužívať v otázkach EXTRÉMNE VÝRAZY a ako vždy, všetko, každý,… Takéto formulácie umožňujú odpovedať iba krajnými hodnotami (áno, nie). Rovnako sa neodporúča používať NEGATÍVNE FORMULÁCIE.
  • Príklad:
   Pozeráte vždy televíziu? (áno, nie) vs. Ako často pozeráte televíziu (každý deň, viackrát do týždňa,..)

 

 • VEĽKÉ BATÉRIE (možností odpovedí). Vo všeobecnosti sa odporúča, aby dĺžka dotazníkov sa zbytočne nepredlžovala a zohľadňovala metodiku zberu, ciele prieskumu a v neposlednom rade aj možnosti respondenta poskytnúť relevantné odpovede. V prípade, že je v dotazníku viacero komplikovaných otázok, resp. otázok s veľkým počtom atribútov/ parametrov – pre respondenta začne byť zodpovedanie týchto otázok monotónne, únavné, klesá koncentrácia a získané informácie môžu byť ovplyvnené neprimeranou dĺžkou či nízkou dynamikou dotazníka.

 

 • NELOGICKÉ BLOKY. Často sa stáva, že jednotlivé bloky dotazníka sú vypĺňané istou skupinou respondentov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Inými slovami respondent v závislosti od svojich odpovedí vypĺňa iba tie otázky, ktoré sa ho týkajú. Je dôležité, aby boli tieto skoky starostlivo naplánované i skontrolované, čím zabezpečíme efektívne nastavenie dotazníka. Pokiaľ zachováme prirodzenú logiku a sled otázok, uľahčíme tým nielen samotné vypĺňanie dotazníkov, ale získame hodnotnejšie údaje a predpoklad kvalitných analýz.

 

 • Pri online zbere dát stojí za úvahu zvýšiť atraktivitu dotazníkov GRAFICKÝMI PRVKAMI ako sú smajlíky, teplomery a pod., ale aj AUDIO-VIZUÁLNYMI STIMULMI. Jednak je to oživenie pre respondenta, ale môže to napomôcť aj pri ľahšom vyjadrení názorov či pocitov respondenta.

 

 • Príliš VEĽA OTVORENÝCH OTÁZOK. Primeraný počet otvorených otázok (2-3 napríklad) majú svoj význam a sú v každom kvantitatívnom dotazníku prínosom. Akonáhle je ich počet vysoký, vyskytne sa zvýšený počet „strohých“ alebo nevyplnených odpovedí.

 

 

 

radkaPodobné produkty

Najnovšite články

Veselo o prieskumoch 6
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...
Veselo o prieskumoch 5
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...
Veselo o prieskumoch 4
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...
Veselo o prieskumoch 3
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...
Veselo o prieskumoch 2
Kvalita každého prieskumu záleží od mnohých detailov. Dobre pripravený dotazník patrí medzi kľúčové momenty ovplyvňujúce výsledky projektu. Prieskumník si v prvom rade musí byť istý pri tvorbe dotazníkov, že dôkladne pochopil...

Kontakt

Potrebujete poradiť alebo pomôcť?

Napíšte nám a my vás budeme kontaktovať.

Kontaktný Formulár